حکم نکاح با تغییر دین زوجه کافر - 2

در یادداشت پیشین گذشت که انتقال زوجه از دینی به دین دیگر، صور مختلفی دارد که صورت انتقال از کفر به کفری دیگر مورد بحث قرار گرفت و به کلمات برخی فقهای شیعه و عامّه تفصیلا و به کلمات برخی اجمالا پرداخته شد و اقوال در مسأله بیان گردید. در نهایت اشاره شد که دلیل ظاهری از قرآن و روایات برای این فرع نیست و باید طبق قواعد عامه حکم این فرع بررسی شود. در این نوشتار درصدد بررسی ادله فرع مذکور هستیم.[1] بررسی ادله مسأله دلیل اول: تشبیه به مرتد فطری با توجه به قید ذمّی بودن شوهر در کلام محقق و عبارت «و هو بناء...

ادامه مطلب...

حکم نکاح با تغییر دین زوجه کافر- 1

انتقال زوجه از دینی به دین دیگر، خواه زوج مسلمان باشد یا کافر ذمّی صور مختلفی دارد[1]: 1. انتقال از اسلام به کفر، 2. از کفر به اسلام، 3. از کفر به کفر. صورت سوم در کتب سابقین کمتر مطرح گردیده، و پیش از شرایع[2]، تنها در خلاف[3]، مبسوط[4] و اصباح کیدری[5] به این مسأله پرداخته شده است و بقیۀ کتب، مسائل انتقال از کفر به کفر را مسکوت عنه گذاشته‌اند. خود محقق نیز در نافع، آن را مطرح نکرده است و بعد از ایشان هم علامه در سه کتاب خود یعنی قواعد[6]، تحریر[7] و تلخیص[8] این مسأله را مطرح کرده، ولی در تبصره و...

ادامه مطلب...

دلالت ادله آزادي عقيده بر حرمت اهانت به مقدسات ادیان دیگر - 1

علامه جعفری(رحمه الله) در كتاب رسائل فقهی خود اصل آزادی عقیده كه اصل نوزدهم حقوق بشر از دیدگاه غرب است را با شرایط وقیودی[1] می‌ پذیرد. اصل نوزدهم از دیدگاه غرب چنین بیان شده است: هر كس حق آزادى عقیده و بیان دارد، و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابى نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار، در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزى، آزاد باشد[2]. یكی از عواملی كه بیم واضطراب را در‌پی دارد، جواز اهانت به مقدسات مذاهب وادیان دیگر است؛ لذا لازمه نداشتن...

حکم زوجیّت بعد از اسلام زوجه - بخش دوم

در نوشتار سابق بیان شد که درباره بقا و انفساخ زوجیت زن کافره‌ای که اسلام آورده روایاتی وارد شده است که با یکدیگر معارض‌اند و وجوه جمع‌هایی که برای آنها ذکر شده صحیح نیست؛ لذا باید به دنبال مرجحی برای ترجیح یک دسته از این روایات بر دسته دیگر باشیم. در ادامه به بررسی مرجحات پرداخته می شود تا نظر مختار در مسأله روشن شود.   بررسی مرجحات هر دو دسته از روایات مرجحیت شهرت فتوایی شهرت فتوایی نزد متأخرین بر خلاف قول شیخ-بقاء نکاح- و بر طبق روایت منصور بن حازم است، امّا درمیان قدماء، مطلب این گونه ثابت نیست؛...

 حکم زوجیّت بعد از اسلام زوجه- بخش اول

درباره بقا و انفساخ زوجیت زن کافره‌ای که اسلام آورده روایات متعارضی وارد شده است که از برخی استفاده می‌شود که نکاح این زن منفسخ می‌شود، و در مقابل، روایاتی است که از آنها استفاده می‌شود که اگر ذمّی عقدی کرد و زنش مسلمان شد، این عقد باقی است و لو تا آخر به کفر خودش باقی بماند. در این نوشتار بعد از ذکر روایات دالّ بر بقای زوجیت و روایات دال بر انفساخ، و بیان فقدان وجه جمع بین روایات، به بررسی مرجّحات پرداخته می‌‎شود و در نتیجه انفساخ را موافق شهرت قدمایی دانسته و روایات دیگر را موافق...