تعیین قول مشهور در عددِ رضاع مُحرِّم - بخش اول

انتشار حرمت به وسیله رضاع متوقف بر كمیت خاصی است که به یکی از این طرق حاصل می‌شود؛ 1. تحقق اثر که همان انبات لحم و اشتداد عظم است.  2. عدد که باید بررسی شود چند رضعه برای نشر حرمت معتبر است. 3. زمان که بنابر مشهور یک شبانه‌روز است. [1] در میان فقهای امامیه، شهرت قریب به اجماع است كه برای نشر حرمت به‌وسیله عدد، عدد ده یا پانزده معتبر است و قولِ در مقابل این دو، بسیار شاذ به‌شمار می‌رود، مانند قول ابن جنید كه مطلق رضعه كامل، گرچه یک مرتبه باشد را كافی دانسته است.[2] اما در بین دو قول ده و پانزده رضعه،...

ادامه مطلب...

موضوع نشر حرمت رضاع در مقام اثبات و ثبوت(2)

  در یادداشت پیشین گذشت که روایات متعددی در تعیین موضوع رضاع مُحرِّم وارد شده است که بعضی از آنها اقتضا می‏کند که موضوع نشر حرمت، حصول مجموع مقدّر عددی، زمانی و أثری باشد، بعضی اقتضا می‏کند فقط مقدَّر اثری باشد، بعضی اقتضا می‏کند مقدَّر غیر اثری باشد و بعضی هم اقتضا می‏کند احدالامور باشد که بحث و گفتگو درباره سه دسته اول از این روایات گذشت. در ادامه دسته چهارم این روایات و جمع بین چهار دسته بیان می شود و در نهایت، بحث از علت ثبوتی نشر حرمت بیان می‌شود.[1]   4. کفایت احد الامور و اما روایاتی...

ادامه مطلب...

بررسی موارد جواز عدول از نماز واجب به نماز واجب دیگر

  نمازگزار تا زمانی که تکبیرة الاحرام را نگفته است، می‌تواند نیتش را تغییر داده و نماز دیگری را قصد کند؛ اما زمانی که وارد در نماز واجب شد، نمی‌تواند به نماز واجب دیگر تغییر نیت دهد. چرا که اصل  در هر عبادت، عدم جواز عدول از نیت اولیه است؛ در حقیقت امکان تغییر آنچه که واقع شده است به عنوان دیگر نیست، مگر آنکه دلیل خاصی دلالت بر جواز عدول نیت وجود داشته باشد[1]. این دلیل در مورد عدول از نماز واجب به نماز واجب دیگر، در دو مورد وجود دارد: الف) نمازهای مرتّبه در دو نمازی که ترتیب...

آیا می‌توان بدون اذن مالک، در ملک غیر نماز خواند؟

مرحوم سید می‌گوید، نماز خواندن در ملک دیگران بدون اذن او جایز نیست، مگر آنکه اذن صریح مالک وجود داشته باشد و یا فحوای کلام یا شاهد حال بر رضای او دلالت کند.[1] چرا که این کار تصرّف در مال غیر محسوب شده و مصداقی از غصب است که تمام عقلا آن را جایز نمی‌دانند. در نتیجه این کار مبغوض شارع است و نمی‌توان به واسطه آن به خداوند تقرّب جست. از همین رو به واسطه این کار، غرض اصلی از عبادات که همان تقرّب به خدا باشد، حاصل نمی‌شود. این حکم نسبت به تمامی املاک و اراضی جاری است؛...

آیا نماز اول ماه قضا دارد؟

در صورتی که نماز واجب از مکلّف فوت شود، قضای آن واجب است و اختصاص به وقت خاصی ندارد. اما آیا نوافل و از جمله نماز اول ماه، قضا دارند؟ یعنی در صورتی که انسان به دلیلی نتوانست نماز را در وقت معین خود به جای آورد، آیا شرعا می‌تواند این نماز را در وقت دیگری به جا آورد؟[1] وجه اثبات عموماتی که دلالت بر راجح بودن نماز در هر حالی هستند دلالت بر اثبات امکان قضای این نمازها دارند. در آیات کریمه بسیاری امر به نماز شده است.[2] ضمن آنکه روایات بسیاری در این زمینه وارد شده است که...