سیزدهمین شماره «فقه مقارن» منتشر شد

سیزدهمین شماره دوفصل‌نامه علمی، پژوهشی «فقه مقارن» با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه شیعه و اهل سنت و به مدیر مسئولی دکتر محمدحسین مختاری و سردبیری دکتر عابدین مؤمنی در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.

به گزارش ایسنا در این شماره مجله  علمی، پژوهشی «فقه مقارن» که توسط دانشگاه مذاهب اسلامی منتشر می‌شود مطالبی با عناوین،تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی،جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع، بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران، بررسی تحلیلی فقهی و حقوقی شرط خلاف مسئولیت نسبی در شرکتهای مدنی از منظر مذاهب خمسه و حقوق ایران،رهن مال مشاع،تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی و بررسی تطبیقی تأثیر اختلاف دین ولی و مولی علیه بر ولایت نکاح از منظر فقه اسلامی،حکم مطلاق در مذاهب اسلامی به چشم می‌خورند.

رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل سنت، اجاره بلندمدت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی،نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل سنت،سالم افسری، ابوبکر احمدی،مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران و نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران دیگر عناوین مطالب این مجله به شمار می‌روند.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی