حقوق کودک در نظام حقوقی ایران منتشر شد

به گزارش خبرنامه پژوهشی مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)، کتاب حقوق کودک در نظام حقوقی ایران به قلم عاطفه عباسی کلیمانی استادیار دانشگاه امام صادق (ع)به صورت مشترک بین دفتر نشر پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) و بنیاد حقوقی میزان به رشته تحریر درآمد.

موضوع حقوق کودک با توجه به تعریف نظام مبتنی بر فقه جمهوری اسلامی ایران از کودک، نحوه اعمال مجازات جرایم ارتکابی کودکان، فرایند دادرسی کیفری جرایم و غیره، ضرورت دارد براساس آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) به طور دقیق بررسی شود.

این کتاب بر آن است تا ضمن احصای حقوق کودکان در حوزه کیفری از طریق مطالعه نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی آن، موضوع یادشده را بررسی کند.

حقوق کودک در نظام حقوقی ایران در دو فصل و پنج گفتار در ۱۵۸ صفحه و با قیمت ۱۲۰ هزار ریال آمادۀ ارائه به علاقه مندان است.

اضافه کردن نظر